Vedtægter

§1 Stemmernes Fællesskab

§2 Foreningens hjemsted
§2 Hovedkontor i Frivilligcenter Aarhus 

§3 Foreningens formål
§3 Stemmernes Fællesskab arbejder med folk der, hører, ser, lugter, mærker eller på anden måde sanser ting, som andre ikke gør (samlet kaldt stemmehøring)

– Foreningen er alm. nyttig og har et socialt sigte. 
– Vores formål er at: 
– Oplyse om stemmehøring
– Hjælpe folk, der hører stemmer

Skabe et netværk for stemmehørere, fag-professionelle og andre interesserede i stemmehøring

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål og værdier kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og betalt.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, opfører sig voldligt eller krænkende.  

4.4 Personligt Medlemskab 100 kr. pr år

4.5 Institutions Medlemskab 500 kr. pr. år

4.6 Pro Medlemskab 995 kr. pr år

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens regnskab. Generalforsamlingen afholdes 1 gang om året.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

5.4 Stemmeret i foreningen. Alle med et Personligt Medlemskab eller et Pro-medlemskab har stemmeret.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – vedtægtsændringer kan også ske på et almindeligt bestyrelsesmøde og besluttes med 2/3 dels flertal.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
6. Valg af bestyrelse
7. Evt. 

5.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

5.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.  

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. 

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

7.2 Medlemmer i bestyrelsen: Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand, næstformand og en kasserer.

7.3 For at stille op til bestyrelsen, skal man allerede arbejde som frivillig i Stemmernes Fællesskab

7.4 Bestyrelsen vælges for 1 år og kan genvælges 

7.5 Der vælges om muligt hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet eller der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der bliver valgt en suppleant og posterne kan fordeles på ny. 

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12) 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges eller tjekkes af bestyrelsen løbende. 

§9 Dispositionsret
9.1 Det er formand, næstformand og/eller kasserer i forening, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.  

§10 Opløsning af foreningen
10.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. 

10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

10.3  Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12-10-2023

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.